Στάδιο Δ’: Σχέδιο δράσης

Το σχέδιο δράσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός οποιουδήποτε στρατηγικού σχεδίου, καθώς συνδέεται άμεσα με τον καθορισμό των απαιτούμενων βημάτων αλλά και τη διαμόρφωση του κατάλληλων ρυθμιστικών διατάξεων που θα προδιαγράψουν το πλαίσιο υλοποίησης των σχεδιαζόμενων δράσεων. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αποτελεσματική επίτευξη των στόχων, καθώς δημιουργείται η απαιτούμενη «υποδομή» στην οποία θα μπορεί να πατήσει μια οργανωτική αρχή για εφαρμόσει τις προτάσεις του σχεδίου. Ουσιαστικά μέσω του σχεδίου δράσης, ο εκάστοτε φορέας καλείται δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν:

 • Τι περιλαμβάνει λεπτομερώς η εκάστοτε δράση
 • Ποιες είναι αιτίες που οδήγησαν στο σχεδιασμό της
 • Ποιο πρόβλημα/ανάγκη καλείται να αντιμετωπίσει
 • Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της
 • Πως θα εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση
 • Πότε θα πρέπει να υλοποιηθεί το κάθε βήμα και με ποια σειρά
 • Τι στόχοι έχουν τεθεί και ποια είναι τα ποιοτικά και τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά
 • Πως θα παρακολουθείται η εξέλιξη της υλοποίησης της δράσης/μέτρου
 • Πως θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται

Στην περίπτωση ενός ΣΒΑΚ, το σχέδιο δράσης χαρτογραφεί την πορεία, με όρους χρόνου, κόστους και ωρίμανσης, τόσο για την υλοποίηση του κάθε μέτρου κινητικότητας χωριστά, όσο και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη χρονική, σχεδιαστική και οικονομική αλληλουχία. Αυτό συμβαίνει, διότι τα μέτρα αστικής κινητικότητας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και ανεξάρτητα, τουλάχιστον αποτελεσματικά, αλλά απαιτούν την ανάπτυξη κατάλληλων συνεργειών και χρονικών ακολουθιών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης συνέχειας στο σύνολο του δικτύου. Πέρα από αυτό, πολλές φορές η δημιουργία ενός μέτρου κινητικότητας συνεπάγεται  την κατάργηση ενός άλλου ή τη δραστική αλλαγή του τρόπου της πρότερης  λειτουργίας του.

Κατά συνέπεια, το σχέδιο δράσης ενός ΣΒΑΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά προτίμηση τα παρακάτω πεδία:

 • Περιγραφή του μέτρου: Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μέτρου και το γεωγραφικό εύρος της εφαρμογής του.
 • Αναγκαιότητα της υλοποίησης: Τους λόγος που υπαγορεύτηκε η ανάπτυξη του συγκεκριμένου μέτρου, δηλαδή το ποιο πρόβλημα καλείται να επιλύσει.
 • Σκοπός και στόχοι: Ποιες ανάγκες θα καλύψει το συγκεκριμένο μέτρο και με ποιους συγκριμένους στόχους της βιώσιμης κινητικότητας ευθυγραμμίζεται. 
 • Απαιτούμενοι πόροι: Εκτίμηση του απαιτούμενου οικονομικού κόστους για την εφαρμογή του μέτρου (€/μονάδα).
 • Χρονοδιάγραμμα: Εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος για την έναρξη κατασκευής του μέτρου μέχρι την έναρξη λειτουργίας του. Στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λαμβάνεται υπόψη και η απαιτούμενη χρονική ακολουθία των μέτρων που λειτουργούν υποστηρικτικά και συνδυαστικά με το εξεταζόμενο μέτρο.
 • Μεθοδολογία υλοποίησης: Καθορισμός των βημάτων που απαιτούνται πριν την εφαρμογή του μέτρου. Τέτοια βήματα είναι η εκπόνηση των κατάλληλων μελετών (σκοπιμότητας και εφαρμογής) και η αναζήτηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.
 • Μεθοδολογία παρακολούθησης: Ανάπτυξη των κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αλλά και μετέπειτα των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία του. Η μεθοδολογία παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει ποσοτικά στοιχεία αλλά και προσδιορισμό των χρονικών περιόδων που θα πρέπει να πραγματοποιείται η παρακολούθηση.
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης: Σύγκριση της πορείας υλοποίησης των μέτρων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές (συνήθως ανά πενταετία) συγκριτικά με το αρχικό χρονοδιάγραμμα αλλά και με βάση τα αποτελέσματα που έχουν επιφέρει και αν αυτά εναρμονίζονται με τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. Με τον τρόπο αυτό, ο υπεύθυνος φορέας μπορεί και εντοπίζει αν όλα βαδίζουν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και εκτιμήσεις, ώστε να προβεί σε αναθεώρηση των στόχων ή σε διορθωτικές κινήσεις

Προσδιορισμός μέτρων αστικής κινητικότητας

Σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης

Κοστολόγηση Μέτρων και Περιγραφή

Advertisement