Στάδιο Β’: Όραμα και προτεραιότητες

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διαβούλευσης, της ανάλυσης της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης (χωρίς παρεμβάσεις) και αφού ληφθεί υπ’ όψη η γνώμη των πολιτών, όπως διατυπώνεται στα ερωτηματολόγια,  θα προσδιοριστεί το κοινό όραμα που έχουν οι αρχές και οι πολίτες για την πόλη τους. 

Η επιλογή του οράματος οφείλει να απαντά ξεκάθαρα στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Σε τι είδους πόλη θέλουμε να ζούμε; ·
  • Πώς θα θέλαμε η δική μας πόλη να γίνει πιο φιλική προς τους κατοίκους της;

Το όραμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως το γενικό πολιτικό πλαίσιο, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, την οικονομική ανάπτυξη, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, την υγεία, την ασφάλεια. Είναι επιπλέον σημαντικό να στοχεύει και στην ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας της πόλης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει προσδιορισμός των προτεραιοτήτων για την κινητικότητα, στις κατευθύνσεις της οποίας θα εστιάσει ο σχεδιασμός. Η ανάπτυξη των προτεραιοτήτων επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών παραμέτρων προς βελτίωση ή διατήρηση.

Μετά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων θα γίνει ο προσδιορισμός συγκεκριμένων στόχων. Οι στόχοι οφείλουν να αντιπροσωπεύουν μια πιο σαφή μορφή δέσμευσης και πρέπει να είναι μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά καθορισμένοι, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου και της επίτευξης των σκοπών του Σχεδίου.

Advertisement