Στάδιο Α’ : Η υφιστάμενη κατάσταση στην πόλη

Σε αυτό το στάδιο αποτυπώνονται τα προβλήματα της πόλης αναφορικά με την κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων, αλλά και οι προς ανάδειξη ευκαιρίες.  Μέσω ποσοτικοποιημένης ανασκόπησης συγκεκριμένων δεικτών παρέχεται η εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και αντίστοιχα μετράται η πρόοδος κατά την ολοκλήρωση του Σχεδίου.

Για την πλέον ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή των πολιτών, ώστε να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα και να προσδιοριστούν οι ανάγκες κινητικότητας. Ο τρόπος συμμετοχής μπορεί να γίνει εναλλακτικά με δύο τρόπους. Είτε απαντώντας στο ερωτηματολόγιο, είτε με επισήμανση στο χάρτη σημείων και διαδρομών στην πόλη με τα προβλήματα που εντοπίζονται ή τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται.

Advertisement